SYSTEM IMPREGNERINGSOLJA

Det här är en olja som du använder på obehandlade panelskarvar, ändträ, sprickor och knutpunkter på fasader, staket, fönster etc. System Impregneringsolja tränger in väl i underlaget, avvisar vatten och ger ett effektivt skydd mot angrepp från rötsvamp och blånad på trä ovan jord. Produkten är godkänd som träskyddsmedel (PT8) enligt Biociddirektivet 98/8/EU.

Gör så här

1
  • FÖRBEHANDLA
  • Tvätta smutsiga ytor. Se till att ytorna är torra, rena och fria från stoft. Åldrat och grånat trä tar du bort genom att skrapa, borsta och slipa. Används ej på tidigare målade eller laserade ytor.

 

2
  • STRYK PÅ OLJAN Rör om ordentligt före användning. Stryk på System Impregneringsolja med pensel tills träet är mättat. Eventuellt överskott torkar du bort med luddfri trasa. Behandlat trä skall alltid övermålas. Om du ska måla med en vattenburen färg kan du måla redan 30 minuter efter att du strukit på oljan. Om du använder lacknafta- eller alifatnaftaburen färg kan du måla efter 6–8 timmar. Använd inte oljan vid lägre temperatur än +5 grader C. 

 

3
  • VIKTIGT Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Tänk på att tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter avslutat arbete. Innehåller IPBC och propikonazol. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  • FÖRSTA HJÄLPEN Vid förtäring framkalla ej kräkning: Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten. Vid ögonkontakt: Skölj genast med mycket vatten (helst med ögondusch) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken öppna. Ta bort eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare om symptomen kvarstår. Vid inandning: Frisk luft. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.
  • SISTA ANVÄNDNINGSDATUM: 2 år efter brukens öppnande.           

 

Passande kollektioner