BESTÅ GRUNDOLJA TRÄ

Det här är en vattenburen olja som du använder på obehandlade panelskarvar, ändträ och sprickor. Bestå Grundolja trä tränger väl in i underlaget, avvisar vatten och ger ett effektivt skydd mot angrepp från mögel, rötsvamp och blånad på trä ovan jord (användarklass 2 och 3). Behandlat trä får inte vara i kontakt med mark, eller utsättas för ständig vätning från regn, söt- eller saltvatten, och ska alltid övermålas.

Gör så här

1
  • FÖRBEHANDLA
    Se till att ytorna är torra, rena och fria från stoft. Åldrat och grånat trä tar du bort genom att borsta och slipa.

 

2
  • STRYK PÅ OLJAN
    Rör om väl före användning. Appliceras med pensel. Stryk på Bestå Grundolja trä till träet är mättat. Eventuellt överskott torkar du bort innan det torkat. Mängden som ska appliceras är 80 - 160 g/m2 (motsvarande 6,25 – 12,5 m2/l) beroende på underlagets sugning. Normalt uppnås mängden genom 1-2 strykningar. Bestå Grundolja trä är normalt klibbfri efter ca 1 timme och övermålningsbar efter 4-8 timmar. Bestå Grundolja trä ska inte användas på intakta färgskikt eller laserade ytor. Bestå Grundolja trä ska alltid övermålas med Bestå Grundfärg trä och Bestå Täckfärg trä, innan ytan utsätts för väder och vind. För att skydda vattenlevande organismer får medlet inte användas i direkt kontakt med vattenmiljö (sjöar, vattendrag mm). Undvik spill vid behandling, täck mark för att förhindra att spill når mark och vatten. 

 

3
  • VIKTIGT Använd skyddshandskar och skyddskläder, även vid hantering av nybehandlat trä. Låt inte mat, dryck, bestick och liknande komma i kontakt med produkten. Tänk på att tvätta med tvål och vatten vid hudkontakt och att alltid tvätta händerna efter avslutat arbete. Förvaras säkert. 
  • FÖRSTA HJÄLPEN : Vid hudkontakt: Ta av alla förorenade kläder och tvätta huden med mycket vatten och tvål. Kontakta läkare om symptom uppstår. Vid kontakt med ögonen: Skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare om symptom uppstår. Vid förtäring: Framkalla inte kräkning såvida det inte beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer ska huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ner i lungorna. Sök läkare. Vid inandning: Ta ut personen i friska luften. Håll personen varm och i vila. Kontakta läkare om symtomen är allvarliga eller långvariga.
  • Ta hand om verktyg och rester.          

 

Passande kollektioner