YKI SOCKEL-& AVJÄMNINGSBRUK

PRODUKTTYP: Kalkcementbaserat, polymermodifierat och fiberarmerat avjämningsbruk av 1-komponenttyp. Max. kornstorlek 0,6 mm. ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Bostads-, affärs-, industri- och lagerbyggnader m.m.

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 • ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN: Luftens, brukets och underlagets temperatur skall vara minst +5ºC. Undvik att arbeta i hetta, direkt solsken eller i blåsigt väder.
 • I mycket torr miljö skall underlaget eftervattnas så snart ytan torkat.
 • FÖRBEHANDLING MURBLOCK: Rengör murblocken från smuts, lösa partiklar och salter. Ojämnheter i ytan avlägsnas mekaniskt. Ilagning och avjämning av mindre gropar och håligheter i socklar av murblock kan även utföras med Yki Sockel-och Avjämningsbruk. Använd då minsta angivna mängd vatten.
 • FÖRBEHANDLING AV BETONG: Underlaget skall vara tillräckligt torrt och genomhärdat före ytbehandlingen. Släta formgjutna betongytor bearbetas mekaniskt, t. ex. genom sandblästring, så att underlaget får en tillräckligt grov yta samtidigt som blank cementhud avlägsnas.
 • TIDIGARE MÅLADE YTOR: Yki Sockel- och Avjämningsbruk är ej avsett för målade underlag. Ta bort alla färgskikt och andra ytbehandlingar från tidigare målade ytor. Eventuella sprickor i anslutning till armeringen bilas upp eller slipas upp med vinkelslip, sliprondell eller liknande. Rengör den frilagda armeringen från rost och fortsätt med Finnseco reparationsbruk. Förbehandling av underlag som innehåller asbest skall ske enligt gällande föreskrifter om skyddsåtgärder.
 • APPLICERING OCH AVJÄMNING: Underlaget vattnas omsorgsfullt dagen före och på nytt 1-2 tim. innan arbetet påbörjas. När den vattnade arbetsytan inte längre är blank kan arbetet sättas i gång. Yki Sockel- och Avjämningsbruk blandas i rent vatten (25 kg torrbruk till 4 l vatten). Rör om bruket maskinellt till en jämn massa och låt det vila ca 10 min. Gör en kort omrörning innan du börjar använda bruket. Om bruket verkar alltför tungarbetat vid andra omrörningen kan max. 1 liter vatten tillsättas. Yki Sockel- och Avjämningsbruk dras på för hand med stålspackel till ett 2-5 mm tjockt skikt på den yta som skall avjämnas. Ytan avjämnas med den otandade sidan av en långskånska. Arbeta med långa svepande rörelser. Beroende på lufttemperatur och luftfuktighet kan bruket filtas lätt med en fuktad filtbräda/svamp 20-40 min efter påföringen. Ytan kan filtas när det applicerade bruket inte klibbar vid filtbrädan, utan verktyget löper smidigt på ytan. Blanda inte till mer bruk på en gång än vad som går åt på en timme. HÄRDNING: Det avjämnade underlaget eftervattnas med ren vattendimma eller täcks över med plast 2-4 dygn efter behov. YTBEHANDLING: Yki Sockel- och Avjämningsbruk målas med färg eller annan ytbehandling för mineraliska underlag, t. ex. Sockelstruktur. UNDERHÅLL: Tidigast en månad efter ytbehandlingen kan eventuella föroreningar varsamt tvättas bort med trycktvätt utan rengöringsmedel. Lös smuts skall helst borstas av försiktigt i torrt tillstånd med en mjuk borste. Alg eller mögel kan avlägsnas med Alg & Mögelfritt och ytan spolas noga med vatten.
2
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

VIKTIGT

1
 • SÄKERHETSFÖRESKRIFTER: Innehåller cement.
 • IRRITERAR ANDNINGSORGANEN OCH HUDEN.
 • RISK FÖR ALLVARLIGA ÖGONSKADOR.
 • Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon och ansiktsskydd. Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. OBS! Den bruksfärdiga blandningen har högt pH, ca 12-13.
 • RENGÖRING AV VERKTYG: Tvätta verktygen med vatten direkt efter användningen.
 • TRANSPORT ADR/RID.

Passande kollektioner

Inspirationsmiljöer