Puts Täckfärg

Puts täckfärg ingår i målningssystemet Puts tillsammans med grundfärg och täckfärg. Puts Täckfärg är en vattenburen styrenakrylatfärg och ger en helmatt yta för målning av nya och tidigare behandlade mineraliska fasader, fiberförstärkta skivor etc.

Gör så här

1
 • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
 • OBEHANDLAD PUTS OCH BETONG rengör du från smuts, salter och annat löst material genom noggrann borstning. För bäst resultat använd en högtryckstvätt med het vatten och utan rengöringsmedel. På nygjuten betong avlägsnar du förekomst av cementhud och formolja med stålborste och högtryckstvätt utan rengöringsmedel. Bäst resultat får du genom blästring eller vattenblästring. Låt torka ordentligt och grunda därefter med Puts Grundfärg. Tänk på att ny puts ska åldras minst 2 månader innan du behandlar den på något sätt.
 • FIBERFÖRSTÄRKTA SKIVOR INTE (FASADER, TAKYTOR) målar du tidigast efter ett halvt års utomhusexponerring. Rengöring - samma som för obehandlad puts och betong. Grunda med Puts Grundfärg.
 • TIDIGARE MÅLAD PUTS OCH BETONG rengör du på samma sätt som obehandlad puts och betong. Om fasaden är kraftigt smutsig eller beväxt använd Grovrent resp. Alg & Mögelfritt. Späd rengöringsmedlet enl. rekommendation. Innan rengöring vattna fasaden rikligt med rent kallt vatten. Låt verka ca 15 min. Skölj därefter rikligt med vatten. Högtryck kan även användas för att skölja av ytan. Tänk på att rikta strålen längs med fasaden (ej 90° mot) så att smuts och rengöringsmedel inte trycks in i ytan. Kvarvarande färg ska vara väl förankrad i underlaget. Låt rengjorda ytor torka ordentligt.
 • MINDRE SPRICKOR OCH SKADOR i puts och betong kan du laga. Öppna upp sprickor och laga med lämpligt reparationsbruk. Försök att få samma struktur på den lagade ytan som på ytan runt omkring.
 • PUTSYTOR I MYCKET DÅLIGT SKICK eller med omfattande släpp bör du putsa om innan du målar.
 • FRILAGDA OCH LAGADE YTOR grundar du med Puts Grundfärg.
 • STARKT ERODERADE OCH SUGANDE YTOR är det också bra om du grundar med Puts Grundfärg.
2
 • MÅLA
 • Rör om färgen väl. Måla med pensel, roller eller spruta. För att erhålla ett så enhetligt utseende som möjligt bör du reservera tillräcklig mängd färg för hela objektet samt undvika överstrykningsskarvar mitt på fasader eller större ytor. Måla två gånger och låt torka 12 timmar mellan strykningarna. Första strykningen kan spädas med högst 10% vatten. Underlaget ska vara torrt. Temperaturen på ytan och i luften bör vara +5°C till +25°C. Måla inte vid risk för regn eller dagg och undvik direkt solsken. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
 • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
 • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.